Yorum yapılmamış

Dalaman’da yaşayan medeniyetler ve tarihi yerlerimiz.

hamam_koyu_kleopatra
hamam_koyu_kleopatra

Dalamanın hemen hemen her yerinde tarihi kalıntılara rastlanır.Kapıdağı, Şerefler, Kayadibi, Çöğmen, Kavacık , Gürleyk ve BozbelKöylerinde yoğun bir şekilde bulunan tarihi kalıntıların en önemlileri kayamezarları, kaleler, su sarnıçları, türbeler, antik şehirler, köprüler,manastırlar ve tarihi su değirmenlerdir.

Kapıdağı: Kapıdağı içinde kalantarihi yerler Krya,Tarihçi Plinus,Ptolemaios,Step-Bynzitinus ve Stadiasmustarafından Karya, diğer kısmı tarafından da Likya şehri olarakgösterilmiştir.Bu değişiklik şüphesiz yine politik sebeplerden meydanagelmiştir.Krya nın Antik Tribüt listesinde Likyalılar dan ayrı kaydedilmişolması da bunu göstermektedir.Fakat Taşyaka da olması gereken kaya mezarlarınınmevcudiyeti, burada Likyalılar ın iskanına bir işaret sayılabilir.Bu durumagöre burası da geç devirler de, muhtemelen Perikles zamanında Likyalılara  dahil edilmiştir.

Kryanın güneybatısında,KargınGölünün güneyinde eski Lissanın kalıntıları,Bent tarafındanbulunmuştur.Kalıntılar duvarlardan ibaret olup,mezara rastlanmamıştır.Buradakesme kaya üzerinde Kar ca harflerle bir kitabe tesbit edilmiştir.Kitabaye göreLissanın güneyinde Lydanin kuzeyinde,Lydanin bir köyü olan Arymaxanın buluduğuanlaşılmıştır.Bizans devrine sahip olanlar da müstesna bir yapı izikalmamıştır.Arymaxanın güneyinde Fethiye körfezinin batı sahilinin en ucundaLydai şehrinin kalıntıları, yine Bent tarafından keşfedilmiştir.BugünküKapıdağının güneyine rastlayan bu yerde Bizans devrine ait kalıntılar yeralmaktadır.Bu sebeple bölgenin bilhassa Bizans devrinde önem kazanmış olduğuanlaşılmaktadır.

Diğer yandanHippokomenin ÇÖĞMEN KÖYÜNÜN batısında,Kızılyaka Köyünün kuzeyinde.bugünkü Elcikve Sabunlu Köyleri içinde eski bir şehrin kalıntıları tesbitedilmiştir.Çukurhisardaki Oktapolis olduğu,kitabelerden okunan bu şehirdenPtolemaios söz etmiş ve Herbez tarafından şehrin ismi, mezarlardakikitabelerden okunmuştur.Buradaki duvar kalıntıları Bizans dönemine aittir.Fakatbunlar arasında da eski kısımlarda mevcuttur.

Hippokome : Çöğmen Köyü İt AsarıMevkiinde,hakim bir tepe üzerine kurulmuştur.Hippokome şehrini Arkwrightkeşfetmiş Stepbiyazitin doğrulamıştır.Şehrin güneydoğu tarafındaki yalçınkayalar üzerinde altı adet kaya mezarı bulunmaktadır.Bu mezarların birindeGrekçe kitabe mevcut olup,bu şehrin adı da bu kitabelerden okunmuştur.

Hippokome AT ŞEHRİanlamına gelmektedir.Şehrin güneybatı eteğinde tıpkı Telmossosda mevcut büyükkaya mezarları gibi üç mezar bulunur.Bu mezarların sağı ve solunda,şehrintepesine çıkmak için basamaklar halinde yol vardır.Tepeyi çevreleyen bir kaleve kalenin içinde su sarnıcı, zahiri ambarı olması muhtemel bina yıkıntılarıgörülür.Bu kısmında ayrıca Grekçe kitabelerde mevcuttur.Kaleden bakıldığı zamandoğu ve kuzey tarafta kalan Çöğmen Köyünün mahalleleri kolayca görülür kü, tamkuzeybatıda Kepezbaşı denilen yerde şimdi izine rastlanmayan Roma veBizanslılardan kalma bina harabeleri bulunur.Yörede toprak işlendikçe Roma veBizans sikkelerine rastlamak mümkündür.Bundanda anlıyoruz ki Hippokome,şimdi kiharebelerin bulunduğu İt Asarından ibaret değil,şehrin hakim olduğu yerlerdebir takım mahalleleri mevcuttur.Şehrin Karya ve Likya arasında eldeğiştirdiği,Likyalılara Perikles devrinde geçtiğianlaşılmaktadır.      Hippokomeye Kavacık ve ÇöğmenKöyü stabilize yoldan gidilir.Köylere ait dolmuşlar veya özel araçlar ileulaşılabilir.Dalamana Kepezbaşı 27, İt Asarı HİPPOKOME 30 kmuzaklıktadır.

Oktapolis :   Elcik, Sabunlu veKızılkaya köy sınırları içinde bir şehrin kalıntıları tespitedilmiştir.Ptolemaios ve Herbez tarafından şehrin ismi mezarlardakikitabelerden okunarak OKTAPOLİS SEKİZ ŞEHİR adını aldığı saptanmıştır.Şehiriçinde yer alan ve Kayadibi Köyünün kuzeyini kaplayan yalçın kayalar üzerindekaya mezarlarına rastlanır.Mezarlar Likya dönemine aittir.Ancak şehrin diğerkalıntıları Roma ve Bizans zamanında kaldığı belirlenmiştir.Mezarlar sarpkayalar üzerine yapıldığından çıkmak ve yaklaşmak oldukça zordur.Kayadibi Köyü içinde de yer yer sur kalıntılarına rastlanır.Oktapolis sınırlarınıoluşturduğu kabul edilen bu surlar içinde kiler ve mesken kalıntıları vardır.

Delikli Kavak : Elcik- Bozbel arasındayöreye hakim bir tepe üzerinde bulunan kaya mezarları,sur kalıntıları ve yermezarlarını Oktapolis antik kent sınırları içine girer.Tepenin güney ucunda biradet kaya mezarına rastlanır.Önünde geniş bir düzlük ile ucunda bir adet kayamezarına rastlanır.Önünde geniş bir düzlük ile mutfağı andıran raflarvardır.Etrafı sur ile çevrili olan tepenin üstünde de kesme taşlar, yermezarları ve taştan yapılmış çeşitli şekiller bulunur.Tepenin güney,batı vekuzey batı rafları sur kalıntıları ile kaplıdır.Ancak doğu ve kuzeydoğusundakiyalçın kayaların bulunmasından dolayı hiçbir kalıntıyarastlanmaz.       Adını yörede bulunan veasırlara meydan okuyan bir kavaktan alan yere, Dalamana 47 km uzaklıkta olup,özelveya köye ait taşıtlarla ulaşılır.

Ardıçlı Tepe : Bozbel –Göksekimahallesinin batısında,Çal deresi kenarındadır.Ormanlarla kaplıdır.Batı vegüney tarafları oldukça sarp ve diktir.Etrafı surlarla çevrili basit bir kalegörümündedir.Oktapolis antik kent sınırları içine girdiği kabul edilir.Ancak Selçuklulardan kaldığı daiddia edilmektedir.     Yöreye Dalaman-Bozbel ve Dalaman–Beyovası yolu üzerinden özel ve köye ait taşıtlarla gidilir.45 kmuzaklıktadır.

Hisar : Gürleyk Köyününüstündedir.Birbirine bitişik evler her birinin kenarında yer alan kiler ve ahırile şaraphanelerin konumu dikkat çeker.Bizaslılardan kalma yer,Hisardan ziyadeŞARAP İMALATHANESİNİ andırmaktadır.Bugün sadece evlerin taban kalıntıları ileşarap testilerinin konulduğu çukurlar varlığını koruyabilmektedir.YöreyeDalaman-Gürleyik yolu ile gidilir.Ancak köy içinden kuzeye doğru 1 saat yayayürünür.

Şerefler-Kozpınar KALYNDA :Şerefler Köyünün kuzeyive kuzeydoğusu tamamen tarihi eserler ile doludur.Kale,kaya mezarları,surlar vbeserlerin değişik zamanlara ait olduğu tahmin edilmektedir.Kapıdağı yöresindekiLdai,Lissay ve Cryanın bir uzantısı olarak kabul edilir.Önceleri Karya elindebulunan yöre,Perikles zamanında Likyalıların eline geçmiştir.

Kayamezarlarını Lukya,sur ve kalenin Bizanslılar zamanından kalmıştır.Kozpınar,eski bir ticaret yolu üzerinde mola yeri olarak tanınmış ve bugün halagüncelliğini korumaktadır.

Manastır Tepesi : Gürköy-Karaağaç arasındaadı üstünde Manastır Tepesinin batı eteklerinde yer alır.Manastırdan çok az birkalıntı olduğundan gözle görülür bir yapı yoktur.Bizanslılardan kaldığısöylenir.Ancak adı geçen yerin güneyine 13. yy başlarında yerleşen Rumlartarafından yapıldığı,Kurtuluş Savaşı sonrası yöreden kaçan Rumların kendielleriyle yıktıkları tahmin edilir.    Adı geçen yere Dalaman –Gürköy yolundan gidilir ve köy içinden 45 dakika yaya yürünerek ulaşılır.

Demirci Dükkanlar : Gürköy-Değirmenyakası mahallesininkuzeyindedir.13. yy sonlarında Rumlar tarafından yapılıp işletilmiştir.Halkarasında DEMİRCİ ÇARŞISI adı verilen yerde,demir parçaları ,çekiç ve örskalıntıları ile körük parçalarına rastlanır.O dönemde ovada bol  bulunankaraağaçları işlemek ve kerestelerini deniz ötesi devletlere satmak amacıylakurulduğu söylenir.Yöreye Dalaman Gürköy yolundan gidilir ve köy içinden 30dakika yaya yürünür.Bir rivayete göre ;dükkandan çıkan çekiç ve örs sesleri iledövülen demirlerden çıkan kıvılcımlar uzak köylerden duyulur ve görünürmüş.